Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken. 

1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden.

1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2 Indien Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3 Indien naar het oordeel van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging
5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden.

5.3 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
6.1 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6.2 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen
7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden gevestigd is.

7.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.4 Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.5 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden schriftelijk zijn aanvaard.

7.6 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.


Module Webshop
Indien Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden een webshop exploiteert zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1. Prijzen en informatie
1.1 Alle op de website en in andere van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

1.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst
2.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden en het voldoen aan de daarbij door Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden gestelde voorwaarden.

2.2 Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3. Herroepingsrecht
3.1 U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

3.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.

3.3 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

3.4 U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

3.5 Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden wachten met terugbetalen tot Tandartsen Praktijk Zoeterwoudsesingel Leiden het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.